Seijsener algemene voorwaarden 2019

Artikel 1. Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbod: het vrijblijvende voorstel van Installateur tot het verrichten van overeen te komen werkzaamheden. Tot het Aanbod behoren mede de prijsopgaven, brochures, tekeningen, technische beschrijvingen en prijslijsten. Installateur brengt het Aanbod uit in de vorm van een offerte;
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;
Installateur: de opdrachtnemer, zijnde Seijsener Rekreatie-Techniek B.V.;
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die de opdracht verleent tot totstandbrenging van een Werk;
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Partijen omtrent de totstandbrenging van een Werk. De inhoud van de Overeenkomst is gespecificeerd in de vorm van een bevestiging dan wel een door Partijen schriftelijk aangegane overeenkomst;
Partijen: Installateur en Opdrachtgever gezamenlijk; SLA: Service Level Agreement, welke tussen Partijen afzonderlijk, naast de Overeenkomst, overeengekomen kan worden. Werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (incl. eventueel ontwerp) en/of leveringen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Installateur opgestelde Aanbiedingen en tussen hem en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten en alle overige door Partijen verrichte rechtshandelingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of het Aanbod. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen Partijen gesloten Overeenkomsten.

De algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod
1. Het Aanbod is vrijblijvend en kan te allen tijde vormvrij door de Installateur worden herroepen, ook na aanvaarding hiervan door Opdrachtgever. Herroeping van het Aanbod door Installateur na aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, dient onverwijld door de Installateur na de aanvaarding te geschieden.
2. Een niet volledige of niet integrale aanvaarding van het Aanbod door de Opdrachtgever, geldt als een verwerping van het Aanbod en als het doen van een niet-bindend tegenaanbod door de Opdrachtgever aan de Installateur. Dit geldt ook indien de aanvaarding van het Aanbod door de Opdrachtgever slechts op ondergeschikte punten afwijkt van het Aanbod.
3. Het Aanbod vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingsmethode: aanneming (vaste aanneemsom) of regie.
4. Indien de Opdrachtgever aan de Installateur gegevens, tekeningen en dergelijken heeft verstrekt, mag de Installateur uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn Aanbod hierop baseren.
5. Indien de Overeenkomst tussen Partijen niet tot stand komt, is de Opdrachtgever gehouden terstond alle in het volgende artikel bedoelde gegevens terug te geven aan de Installateur.
6. De van het Aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) die door of namens de Installateur zijn opgesteld blijven het (intellectuele) eigendom van Installateur, ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging daarvan kosten in rekening zijn gebracht. Zij mogen niet zonder zijn schriftelijke toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op enige andere wijze openbaar worden gemaakt. Iedere overtreding van dit artikel resulteert in een direct opeisbare boete van EUR 25.000, -, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
1. Indien het Aanbod van de Installateur wordt aanvaard, dan komt de Overeenkomst eerst tot stand op het moment dat de Installateur:
– hetzij de door de aanvaarding tot stand gekomen Overeenkomst binnen een redelijke termijn bevestigt,
– hetzij met de uitvoering van het in het Aanbod omschreven en aanvaarde Werk aanvangt.
2. De Installateur kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het Werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

Artikel 5. Verplichtingen van de Installateur
1. De Installateur is verplicht zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door middel van een verzekering, overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken. Hiertoe sluit hij tenminste een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB-polis) af met een verzekerde som van minimaal twee en een half miljoen euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
2. De Installateur overlegt op verzoek van de Opdrachtgever de bescheiden, waaruit blijkt dat hij deze verzekering heeft afgesloten. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze bescheiden te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of op enige andere wijze openbaar te maken.
3. De Installateur neemt bij de uitvoering van het Werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften tussen de datum van het Aanbod en de oplevering van het Werk zullen als meerwerk worden verrekend.
4. De Installateur is niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan de normen van het installatievak. De controle door de Installateur van door de Opdrachtgever te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een visuele inspectie op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte goederen redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.
5. De Installateur zal zich naar beste vermogen inspannen om de werkzaamheden uit te voeren. De reikwijdte van zijn verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van de Opdrachtgever c.q. van de door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derde(n).
6. In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht de Installateur de Opdrachtgever of de door deze aangewezen personen betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde Werk. Partijen komen dit, indien van toepassing, uitdrukkelijk overeen. Omvang, datum van aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden naar redelijkheid door de Installateur bepaald.
Algemene Leveringsvoorwaarden
Seijsener Rekreatietechniek 2019

Artikel 6. Verplichtingen van de Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever is jegens de Installateur verplicht om de uitvoering van het Werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van
de Installateur en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
2. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Installateur tijdig kan beschikken over de voor het Werk benodigde goedkeuringen (zoals
vergunningen, ontheffingen en toestemmingen) en alle over de door hem voor het Werk te verschaffen gegevens. De Opdrachtgever
dient deze goedkeuringen aan te vragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk andersluidende afspraken hebben gemaakt. Bij het verkrijgen hiervan
zal de Installateur naar vermogen de Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de Opdrachtgever in de nakoming
van deze verplichting tekortschiet, is de Installateur gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. In dat geval maakt de Installateur
aanspraak op een redelijke schadevergoeding. 
3. De Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
4. De Opdrachtgever draagt zorg voor het aanvragen van de aansluiting van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De Installateur geeft hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied.
5. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het Werk van de Installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het Werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dienen Partijen elkaar hiervan terstond in kennis te stellen. In een dergelijk geval kan de Installateur de levertijd conform de vertraging aanpassen.
6. Indien de aanvang en de voortgang van het Werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is (zoals o.a. bedoeld in artikel 6.5), dient het daaruit voor de Installateur voortvloeiende meerwerk en de eventuele schade door de Opdrachtgever te worden vergoed. 
7. De Opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het Werk benodigde zware onderdelen en voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het Werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het Werk.
8. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het Werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.
9. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
10. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften. 11. De Opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de Overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
12. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.
13. De Opdrachtgever draagt het risico voor het van de Installateur afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd. 
14. De Opdrachtgever vrijwaart de Installateur voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de Opdrachtgever blijven, met inbegrip van schade als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
15. De Opdrachtgever staat de Installateur toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het Werk aan te brengen. 

Artikel 7. Werkzaamheden waarin de Overeenkomst niet voorziet
1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de door de Installateur bij de uitvoering van het Werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden
te laten uitvoeren, die niet in verband staan met het Werk. Artikel 8. Verrekening van meer- en minderwerk
1. De Opdrachtgever is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst, werkzaamheden, resultaten van werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en inspectieplan aan de Installateur op te dragen.
2. De Installateur is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de wijziging:
a. niet schriftelijk is opgedragen, of
b. tot een onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden zou
leiden, of
c. zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat, of
d. niet in zijn belang zou zijn, of 
e. indien Partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het werkplan.
3. Als de Installateur bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt hij de Opdrachtgever een schriftelijke prijsaanbieding met de volgende gegevens:
a. het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winsten risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijziging, en
b. de aanpassing van de werkzaamheden, planning en werkplan, en
c. de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities.
4. De Installateur heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding, ongeacht de vraag of Partijen het over die prijsaanbieding eens worden.
5. De Installateur is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de Opdrachtgever voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet en vooropgesteld dat de werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.
6. De Opdrachtgever kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging, hetzij zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren, hetzij
accepteren. In het laatste geval volgen Partijen de in dit artikel vastgelegde procedure.
7. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan de Installateur kan worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding.
8. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van de Installateur op betaling onverlet. 

Artikel 9. Kostenverhogende omstandigheden
1. Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient de Installateur de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
2. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan de Installateur, worden verrekend als meerwerk.
3. Onder kostenverhogende omstandigheden worden onder meer, maar niet uitputtend, begrepen verhogingen of wijzigingen van: belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten. 

Artikel 10. Overmacht 
1. In geval van overmacht is de Installateur bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het Werk voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij het Werk in onvoltooide staat te beëindigen en de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door de Installateur gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
2. Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld die de Installateur niet kende en waarmee de Installateur bij het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden. Hieronder worden mede verstaan het door leveranciers van de Installateur niet voldoen aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, onwerkbaar weer, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.

Artikel 11. Oplevering
1. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze levertijd zal de Installateur in overleg treden met de Opdrachtgever.
2. Een overschrijding van de levertijd zal in geen geval een recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst opleveren, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
3. Indien sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Indien het meerwerk niet in de planning van de Installateur kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
4. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:
– hetzij wanneer de Installateur aan de Opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het Werk is voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en de Opdrachtgever het Werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
– hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat de Installateur schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft verklaard dat het Werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en de Opdrachtgever heeft nagelaten het Werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
– hetzij wanneer de Opdrachtgever het Werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het Werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
5. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het Werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
6. Indien de Opdrachtgever het Werk niet goedkeurt, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan de Installateur.
7. Keurt de Opdrachtgever het Werk niet goed, dan zal hij de Installateur in de gelegenheid stellen het Werk opnieuw te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
8. Oplevering ontslaat de Installateur van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
9. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het Werk over van de Installateur naar de Opdrachtgever.

Artikel 12. Ontbinding en opschorting
1. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is de Installateur bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het Werk op te schorten, hetzij het Werk in onvoltooide staat te beëindigen en de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever:
a. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor de Installateur voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten. Ontbinding en opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat de Installateur gehouden is tot/aan enige schadevergoeding of garantie.
2. Alle vorderingen die de Installateur in deze gevallen op de Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen in een geval als omschreven in het voorgaande artikel terstond en ten volle opeisbaar zijn.
3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.

Artikel 13. Verrekening
1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan Installateur verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen die Installateur aan Opdrachtgever verschuldigd is, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Artikel 14. Betaling en zekerheid
1. Na het sluiten van de Overeenkomst is de Installateur gerechtigd om van de Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Artikel 12 geldt op overeenkomstige wijze, indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de door de Installateur verlangde zekerheid.
2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventueel verschuldigde in- en uitvoerrechten en verrekenbaar overeenkomstig de risicoregeling installatietechniek.* De Installateur informeert de Opdrachtgever in dat geval omtrent de in het Aanbod gehanteerde loon-materiaalverhouding.
3. Betaling door de Opdrachtgever geschiedt in termijnen in evenredigheid met de voortgang (regie) of tijdsduur (aanneming) van het Werk, zonder recht op korting of verrekening.
4. Bij de prijsvormingsmethode regie dient betaling telkens plaats te vinden uiterlijk binnen acht dagen na dagtekening van de factuur. Vooruitbetaling geschiedt uiterlijk binnen acht dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
5. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, worden de betalingen door Opdrachtgever conform onderstaand schema verricht:
– 30% uiterlijk binnen acht dagen na het sluiten van de Overeenkomst;
– 30% uiterlijk binnen acht dagen bij aanleveren van kabels en leidingen;
– 30% uiterlijk binnen acht dagen bij het aanleveren van kasten en putten
– 5% uiterlijk binnen acht bij ingebruikname van de installatie.
– 5% uiterlijk binnen dertig dagen na de oplevering van het Werk.
6. Betaling van meerwerk geschiedt overeenkomstig artikel 14.4.

Artikel 15. Verzuim Opdrachtgever
1. Indien een betaling niet tijdig is verricht, verkeert de Opdrachtgever in verzuim en is de Installateur bevoegd het Werk en de garantie op te schorten, onverminderd de hem verder toekomende rechten.
2. Nadat de Opdrachtgever in verzuim is gekomen, is de Installateur bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de Installateur verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.
3. Over de tijd dat de Opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan de Installateur over het aan hem verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke handelsrente.
4. Een door de Opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud
1. De Installateur blijft de eigenaar van alle zaken (zoals materialen en onderdelen) zolang de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen niet heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen de Opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
2. Indien en voor zover Opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Installateur gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst – en wordt zij in dat geval reeds nu door Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd – de zaken terug te nemen. Opdrachtgever is verplicht in een dergelijk geval toegang te verlenen aan Installateur tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd het recht van Installateur om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Garantie
1. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt de Installateur zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden na de oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen.
2. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het Werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de Opdrachtgever of door haar ingeschakelde derden, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van de Installateur of door de Opdrachtgever of door haar ingeschakelde derden uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de Opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge de artikelen 6.9 t/m 6.11.
3. Garantiewerkzaamheden worden uitgevoerd tijdens normale werkdagen van maandag t/m vrijdag, gedurende normale werkuren zijnde van 07.45 uur tot 16.45 uur. Indien werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden buiten deze tijden dan zijn de daarmee gemoeide extra kosten verrekenbaar.
4. De ingevolge de garantieverplichting door de Installateur vervangen (gebrekkige) onderdelen worden zijn eigendom.
5. Indien naar het oordeel van de Installateur de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de Opdrachtgever bij herstel, heeft de Opdrachtgever recht op schadevergoeding.
6. Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 17.1 te kunnen beroepen, dient de Opdrachtgever de Installateur:
– onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
– aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan Wel – indien en voor zover het ontwerp van het Werk van de Installateur afkomstig is – het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van de Installateur, onverminderd het bepaalde in artikel 6.13;
– alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

Artikel 18. Onderhoud en service
1. Partijen kunnen, indien gewenst, een SLA overeenkomen waarin is vastgelegd op welke manier het onderhoud aan een Werk wordt verricht.
2. Indien Partijen geen SLA overeen zijn gekomen, is Installateur niet gehouden om, behoudens hetgeen in artikel 17 is bepaald, onderhoud aan een Werk te verrichten.

Artikel 19. Aansprakelijkheid Installateur
1. De Installateur herstelt voor eigen rekening schade aan het Werk, die is ontstaan alvorens het Werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd het bepaalde in artikel 6.8.
2. De Installateur is aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan het Werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het Werk en het gevolg is van schuld van de Installateur of van door hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Installateur is niet aansprakelijk voor door hem ingeschakelde personen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ingeschakelde derde(n).
3. De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien de Installateur werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting ingevolge artikel 17.1.
4. Indien de Installateur ingevolge de artikelen 19.2 gehouden is de schade die de Opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.
5. Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de Opdrachtgever mocht lijden, is de Installateur nimmer aansprakelijk.
6. De in de voorgaande artikelen opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Installateur of zijn leidinggevende ondergeschikten.
7. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór resp. na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering resp. op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.
8. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de Opdrachtgever jegens de Installateur ingevolge deze Algemene Voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de Opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

Artikel 20. Verwerking persoonsgegevens
1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
3. De Installateur verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer de Opdrachtgever een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.
4. De Installateur informeert de Opdrachtgever binnen zeven dagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of enige andere verplichting tot het delen van persoonsgegevens met derden.
5. De Installateur informeert de Opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk datalek binnen 48 uur na het ontdekken ervan. De Installateur zal de Opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
6. Wanneer de Overeenkomst tussen Partijen eindigt, zal de Installateur de persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst teruggeven aan de Opdrachtgever en/of vernietigen.
7. Opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor het opstellen van een verwerkersovereenkomst.
Artikel 21. Slotbepalingen
1. Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
2. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.
3. Elk geschil tussen Installateur en Opdrachtgever, zal met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de metaalnijverheid en -Handel.
4. In afwijking van het voorgaande artikel is de Installateur bevoegd een geschil te laten beslechten door de gewone rechter; in een dergelijk geval is de rechtbank in de plaats of het arrondissement waarin de Installateur is gevestigd, met uitsluiting van de overige rechtbanken, bevoegd.

*Risicoregeling installatietechniek
Verrekening loonkostenwijzigingen: (L2-L1)/L1 x 100%=…%
L1: loonniveau per datum aanbod; L2: loonniveau per datum wijziging.
Loonniveau: CBS-Index Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen,
bouwnijverheid.
Verrekening materiaalprijzen: (M2-M1)/M1 x 100%=…%
M1: prijsindexcijfer per datum aanbod; M2: prijsindexcijfer per datum wijziging.
Prijsindexcijfer: CBS-indexcijfers van de producentenprijzen afzet binnenland.